Yönetmelik

 

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ(1)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, (Ek ibare:RG-24/1/2019-30665) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine, çalışma şekline ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, (Ek ibare:RG-24/1/2019-30665) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez ((Ek ibare:RG-24/1/2019-30665) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi TÖMER):( Ek ibare:RG-24/1/2019-30665) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Öğrenciler: Merkezin öğrencilerini,

d) Rektör: (Ek ibare:RG-24/1/2019-30665) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

e) TDS: Türkçe Düzeyi Sertifikasını,

f) Üniversite: (Ek ibare:RG-24/1/2019-30665) Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: (Ek ibare:RG-24/1/2019-30665) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi TÖMER’in Yönetim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Çalışma Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelen yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek,

b) Yurt içinde ve yurt dışında yabancılara Türkçe öğretmek,

c) Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla, yurt içinde ve yurt dışında birimler oluşturmak,

ç) Yurt dışındaki Türk çocuklarına, Türkçe öğretmek amacıyla, kısa süreli kurslar düzenlemek,

d) Yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla, Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak.

Merkezin çalışma alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır:

a) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı rehber yayınlar hazırlamak,

b) Üniversitelerdeki Türkçe Eğitimi ve Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümlerinde uygulanan dil öğretimi yöntemlerini geliştirmek için çalışmalarda bulunmak, dil öğretimi yöntemleri ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak,

c) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, ilgili materyal ve ölçme-değerlendirme araçları geliştirmek,

ç) Yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniversitelerle ve diğer akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) Üniversiteler arası işbirliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci ve akademisyenlere Türkçe öğretmek,

e) Avrupa dil pasaportuna uygun olarak sertifika ve diploma vermek,

f) Avrupa Birliği projeleri kapsamında gelen yabancı öğrencilere Türkçe öğretmek,

g) İlgili, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak proje faaliyetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamak,

ğ) Türkiye Türkçesinden başka, diğer Türk lehçelerinin eğitimini gerçekleştirmek ve bu lehçelerle ilgili araştırmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-24/1/2019-30665) Müdür, Merkezin çalışma alanıyla ilgili, Merkezin amacına uygun nitelikte öğretim elemanları arasından, üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir ve görev süresinin bitiminde aynı süreyle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör, gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen iki üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır.

Yönetim Kurulu her yarıyıl en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Her yarıyıl en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlük makamına önerilmesine karar vermek,

c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak,

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

d) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

e) Merkez şubelerinin kuruluşu ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

f) Merkeze bağlı şube açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bu konuda Rektöre öneride bulunulmasına karar vermek,

g) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek,

ğ) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanları

MADDE 12 – (1) Merkezde görevlendirilen öğretim elemanları; eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama, yayın ve danışmanlık ile bu Yönetmelik çerçevesinde; ders vermek, ders ve test kitapları ile sınav soruları hazırlamak, sınav yapmak, kurslara ve kültürel faaliyetlere katılmak, genel ağ ve internet sayfası tasarımı, uzaktan dil öğretimi çalışmaları ve benzeri görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Merkez faaliyetlerinde görev alan öğretim elemanlarının ders ücretleri ilgili mevzuata göre belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Ek ibare:RG-24/1/2019-30665) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

______

(1) 24/1/2019 tarihli ve 30665 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile yönetmeliğin adı ‘’Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği’’ iken yönetmeliğe işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

10/9/2013 28761

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî

Gazetelerin

Tarihi Sayısı

1. 24/1/2019 30665

 

https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=18818&mevzuatTur=UniversiteYonetmeligi&mevzuatTertip=5